Klepp-modellen

Klepp-modellen skal sikre at born og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng gjennom eit samarbeid mellom familien og kommunen.

Årsaka til oppfølging kan variera, men arbeidet fram til ei løysing skal vere lik. Arbeidet vert delt i nivå; Oppdaging, Tidleg innsats og ulike gradar av Oppfølging.